ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Публикувано на: 02/07/2019г.

Детска градина - Моряче, гр. Несебър

ОТНОСНО: Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Моряче”

Файлове и ресурси
Информация за обявата
Обява ДГ Моряче

ДЕКЛАРАЦИЯ за валидност
ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП
ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП
Приложение 1
Приложение 2
Tеническа спецификация
Tехническо предложение
Ценова  оферта
....................................
ПРОТОКОЛ за разглеждане на офертата и за класиране на участниците